Hỏi đáp: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Hỏi đáp: Sự điện li Hỏi đáp: Phản ứng , cân bằng hóa học Hỏi đáp: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Hỏi đáp: Nhóm halogen: F, Cl, Br, I Hỏi đáp: Oxi - Lưu huỳnh Hỏi đáp: Nitơ - Photpho Hỏi đáp: Cacbon - Silic Hỏi đáp: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Hỏi đáp: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Hỏi đáp: Đại cương hoá học hữu cơ Hỏi đáp: Hidrocacbon Hỏi đáp: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hỏi đáp: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Hỏi đáp: Este - Lipit Hỏi đáp: Amin, Aminoaxit, Protein Hỏi đáp: Cacbohiđrat Hỏi đáp: Polime, Vật liệu polime

Luyện thi: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Luyện thi: Sự điện li Luyện thi: Phản ứng , cân bằng hóa học Luyện thi: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Luyện thi: Các nguyên tố phi kim và hợp chất: F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si Luyện thi: Nitơ - Photpho Luyện thi: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Luyện thi: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Luyện thi: Tổng hợp hoá học vô cơ Luyện thi: Đại cương hoá học hữu cơ và Hidrocacbon Luyện thi: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Luyện thi: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Luyện thi: Este - Lipit Luyện thi: Amin, Aminoaxit, Protein Luyện thi: Cacbohiđrat Luyện thi: Polime, Vật liệu polime Luyện thi: Tổng hợp hóa học hữu cơ

-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Guest THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

[Hỏi đáp-Hóa hữu cơ] 2014: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic

Discussion in 'Hỏi đáp, thảo luận về Hóa học hữu cơ' started by dayhoahoc.com, Oct 31, 2013.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. onthimonhoa

  onthimonhoa Member

  ồ giờ thì mình hiểu rồi, cảm ơn bạn
 2. alo_anhday

  alo_anhday $$ @ - Olala - @ $$

  Gọi CT chung = CxHyOz
  CxHyOz ---> y/2H2O
  __ a ______ a

  --> y = 2, mà ax đơn giản nhất = HCOOH có 2H à ax kia cũng phải có 2H = HOOC-COOH

  Vậy Z = HCOOH (b mol); Y = HOOC-COOH (c mol)

  amol X + NaHCO3 à 1.6a mol CO2 => Số nhóm COOHtb = $\frac{b + 2c}{b + c} = 1.6$ --> c = 1.5b

  --> %$m_Y = \frac{90c}{46b + 90c} = 74.59$%
  onthimonhoa likes this.
 3. alo_anhday

  alo_anhday $$ @ - Olala - @ $$

  Quy X gồm H2 + C3H6Oa (có 1 lk pi ở gốc HC)

  nC3H6Oa = 1/3*nCO2 = 0.45 à nH2 = 0.3

  dY/X = nX : nY --> nY = 0.75/1.25 = 0.6 à mol giảm = nH2 pứ = nC3H6Oa pứ = 0.75 – 0.6 = 0.15

  Trong 0.6 mol Y có 0.45 - 0.15 = 0.3 mol C3H6Oa
  => ---- 0.1 ---------------------------- 0.05 ------------- = nBr2 pứ -> V = 0.5L
  Last edited by a moderator: Nov 9, 2013
  onthimonhoa likes this.
 4. cauvong_xd_96

  cauvong_xd_96 Member

  Câu 10: Hỗn hợp x gồm 2 amino axit no đơn chức A và B . Cho X tác dụng với 110ml HCL 2M. Sau đó để phản ứng hết với các chất trong dd thu được càn 140ml KOH 3M. Mặt khác nếu đốt hoàn toàn cùng 1 lượng hh X như trên rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy lội qua dd NaOH đặc dư, khối lượng bình này tăng thêm lên 32,8g.biết Mb=1,37Ma. CTPT của B là
  A. $C_{2}H_{4}\left ( NH_{2} \right )COOH$
  B. $C_{4}H_{8}\left ( NH_{2} \right )COOH$
  C. $C_{3}H_{6}\left ( NH_{2} \right )COOH$
  D. $C_{5}H_{10}\left ( NH_{2} \right )COOH$
  Last edited by a moderator: Nov 10, 2013
 5. alo_anhday

  alo_anhday $$ @ - Olala - @ $$

  Gọi CT chung $X = C_nH_{2n+1}O_2N$

  $n_X + n_{HCl} = n_{KOH} \to n_X = 0.14*3 - 0.11*2 = 0.2$

  $C_nH_{2n+1}O_2N \to nCO_2 + (n + 0.5)H_2O + 0.5N_2$
  ___ 0.2 ________ 0.2n __ 0.2(n + 0.5)

  $\to m_{tăng} = 44*0.2n + 18*0.2(n + 0.5) = 32.8 \to n = 2.5$

  $\to A = C_2H_5O_2N \to B = 1.373*75 = 103 = H_2N-C_3H_6-COOH$
  cauvong_xd_96 likes this.
 6. onthimonhoa

  onthimonhoa Member

  Câu 11: Người ta hòa tan 2,64 gam vitamin C (axit ascorbic) trong nước để thu được 50 ml dung dịch. Cho biết 10 ml dung dịch này trung hòa vừa đủ 15 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Biết rằng dung dịch 1 mol vitamin phân ly tạo ra 1 mol H+. Khối lượng phân tử của vitamin C là:
  A. 264
  B. 220
  C. 132
  D. 176
 7. alo_anhday

  alo_anhday $$ @ - Olala - @ $$

  1 mol vitamin phân ly tạo ra 1 mol $H^+$ --> mol vitamin C trong 50 ml dd = 5*0.015*0.2 = 0.015

  --> KLPT của vitamin C = 2.64/0.015 = 176
  onthimonhoa likes this.
 8. connected

  connected Member

  Câu 12:
  1. Tất cả axit cacboxylic đều đổi màu quỳ tím.
  2. Axit hữu cơ tác dụng được NaOH, AgNO3/NH3, NaCL.
  3. Đốt cháy các axit hữu cơ, no, hở ta thu được nO2=nCO2.
  4. Điều chế axit axetic từ ancol là phổ biến nhất.
  5. Để phân biệt axit acrylic, lysin, phenol ta dùng quỳ tím?
  Phát biểu nào đúng?
  Last edited by a moderator: Nov 11, 2013
 9. dayhoahoc.com

  dayhoahoc.com Manager Staff Member

  Phát biểu 1 đúng
  Phát biểu 2 chưa chính xác vì axit hữu cơ thường không tác dụng với $AgNO_3/NH_3, NaCl$
  Phát biểu 3 chỉ đúng với axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở. Nếu thêm 1 nhóm chức thì coi như thêm 1 liên kết đôi (tại nhóm COOH)
  Phát biểu 4 đúng
  Phát biểu 5 axit acrylic làm quỳ biến đỏ, lysin $HOOCCH(NH_2)(CH_2)_4NH_2$ làm quỳ chuyển xanh, phenol không làm đổi màu quỳ tím.

  Lysine:
  upload_2013-11-11_17-40-26.png
  onthimonhoa likes this.
 10. onthimonhoa

  onthimonhoa Member

  Câu 13: Hỗn hợp A chứa 2 chất hữu cơ đều chứa 1 loại nhóm chức mà mỗi chất đều tác dụng được với cacbonat tạo khí CO2. 0,25 mol hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 3,8M. Đốt cháy hết 0,25 mol hỗn hợp A thu được 16,72 gam CO2. Khối lượng mỗi chất trong 0,25 mol hỗn hợp A là:
  A. 10.8 gam; 11,7 gam
  B. 7,2 gam; 9,62 gam
  C. 3,84 gam; 8,06 gam
  D. 5,52 gam; 11,7 gam

  Câu 14: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của 2 dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ x và y là (giả thiết cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)
  A. y = 100x
  B. y = 2x
  C. y = x - 2
  D. y = x + 2
  Note: có thể nói lại cho em 1 chút về phần pH luôn được không ạ?

  Câu 15: Axit cacboxylic X 2 chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%), Y và Z là 2 ancol đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp foomf X, Y, Z cần vừa đủ 8.96 lít Oxi (đktc), thu được 7,84 lít CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là:
  A. 15,9%
  B. 29,9%
  C. 29,6%
  D. 12,6%
 11. alo_anhday

  alo_anhday $$ @ - Olala - @ $$

  A + cacbonat tạo khí $CO_2$ --> A chứa 2 ax

  $n_{KOH} = n_{CO_2} = 0.38 \to$ Số nhóm $COOH_{tb} =$ Số $C_{tb} =\frac{0.38}{0.25} = 1.52$
  --> mỗi ax đều có số C = số nhóm chức

  --> 2 ax là HCOOH và HOOC-COOH. Từ đây dễ tính đc KL mỗi chất (ĐÁ = D)
  2 ax cùng nồng độ mol/l, ax HCl phân ly gần như hoàn toàn, trong khi 100 pt ax axetic mới có 1 pt điện ly $\to [H^+]_{ddHCl} = 100[H^+]_{ddCH_3COOH}$

  $\to -lg([H^+]_{HCl}) = -lg(100[H^+]_{CH_3COOH}) \to x = -2 + y \to y = x + 2$

  Lý thuyết về pH e nên xem lại SGK là tốt nhất
  onthimonhoa likes this.
 12. alo_anhday

  alo_anhday $$ @ - Olala - @ $$

  $n_{O_2} = 0.4, n_{CO_2} = 0.35, n_{H_2O} = 0.45$

  $C_{tb} = \frac{0.35}{0.2} = 1.75 \to Y = CH_3OH, Z = C_2H_5OH$

  btoan O $\to n_{O_{hh}} = 0.35*2 + 0.45 - 0.4*2 = 0.35$

  Gọi x, y, z là mol của X, Y, Z

  $n_C = n_O \to$ ax + y + 2z = 4x + y + z --> z = (4 - a)x (a = số C của X)

  z > 0 --> a < 4 --> a = 2 (loại vì %O > 70%) hoặc 3 (thỏa mãn)

  --> ax 2 chức $X = C_3H_4O_4 = HOOC-CH_2-COOH$

  $n_{hh}$ = x + y + z = 0.2
  $n_O$ = 4x + y + z = 0.35
  z = (4 - 3)x = x

  --> x = z = 0.05, y = 0.1 --> %
  onthimonhoa likes this.
 13. onthimonhoa

  onthimonhoa Member

  Câu 16: Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa và a mol muối natri của 2 axit no đơn chức mạch hở là đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hỗn hợp X và cho sản phẩm cháy (CO2, hơi nước) lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc bình 2 đựng KOH thấy khối lượng bình 2 tăng nhiều hơn bình 1 là 3,51 gam. Phần chất rắn Y còn lại sau khi đốt là Na2CO3 cân nặng 2,65 gam. Công thức phân tử của 2 muối natri là:
  A. C2H5COONa và C3H7COONa
  B. C3H7COONa và C4H9COONa
  C. CH3COONa và C2H5COONa
  D. CH3COONa và C3H7COONa

  Câu 17: Biết X là axit cacboxylic đơn chức , Y là ancol no, cả 2 đều mạch hở, có cùng số nguyên tử C. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp gồm X và Y (trong đó số mol của X lớn hơn số mol của Y) cần vừa đủ 30,24 lít Oxi , thu được 26,88 lít CO2 và 19,8 gam H2O. Biết thể tích các khí đo ở đktc. Khối lượng của Y trong 0,4 mol hỗn hợp trên là:
  A. 17,7 gam
  B. 9 gam
  C. 11,4 gam
  D. 19 gam
 14. Pastpresent

  Pastpresent $\color{red}{Not Afraid}$ Staff Member

  nNa2CO3= 0,025
  => nNa=0,05
  HCOONa + O2 -------> Na2CO3 + 0,5H2O
  0,01mol------------------------------------0,005mol
  CnH2n-1O2Na + O2-----> Na2CO3 + (n-1) CO2 + 0,5(2n-1)H2O
  0,04 mol---------------------------------------- 0,04(n-1)mol 0,02(2n-1) mol
  Khối lượng bình 2 hơn bình 1 là 3,51 nên
  0,04(n-1).44 - 18. {0,005 + 0,02.(2n-1)} = 3,51
  => n = 4,8
  => B
  Last edited: Nov 16, 2013
 15. Pastpresent

  Pastpresent $\color{red}{Not Afraid}$ Staff Member

  nCO2 = 1,2 mol nO2 = 1,35 mol nH2O = 1,1 mol
  Số Cacbon trong axit và ancol là 1,2/0,4 = 3
  Tổng mol Oxi có trong axit và ancol là 1,2.2 + 1,1 - 1,35.2 = 0,8
  => anol có 2 chức
  => Y là C3H6(OH)2
  Số hidro trong axit nhỏ hơn 1,1.2/0,4 = 5,5
  => X là C3H4O2 hoặc là C3H2O2
  => Khối lượng X là 17,73 ứng với Y là C3H2O2
 16. huynhcashin

  huynhcashin Member

  Câu 18: Chia 14,8g hỗn hợp X gồm hai anđehit no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn pần một thu được ( m+1,4) g $H_{2}O$ và ( m+2.8) g $CO_{2}$. Cho phần hai tác dụng với một lượng dư $AgNO_{3}/NH_{3}$ thu được a gam Ag. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của a là
  A. 86,4
  B. 43,2
  C. 21,6
  D. 64,8
 17. Gấu con

  Gấu con Cộng Tác Viên

  Bạn xem lại đề thử
  1. huynhcashin
   huynhcashin
   Đúng đề r c à :|
   Nov 21, 2013
 18. Tizon

  Tizon New Member

  Bài 19. Hỗn hợp X gồm 0,01 mol HCOONa và a mol muối natri của 2 axit no đơn chức mạch hở là đồng đẳng liên tiếp, đốt cháy hỗn hợp X và cho sản phẩm cháy (CO2, hơi nước) lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng KOH thấy khối lượng bình 2 tăng nhiều hơn khối lượng bình 1 là 3,51 gam. Phần chất rắn còn lại sau khi đốt là Na2CO3 cân nặng 2,65 gam. Xác định công thức phân tử của 2 muối natri
 19. khangstudent

  khangstudent $\color{green}{\heartsuit}\color{red}{\boxed{96}}$

  nNa2CO3 = 0,025
  Công thức chung của muối natri $ C_nH_2n-1O_2Na$
  bảo toàn Na => a = 0,04
  lập pt dựa trên chênh lệch khối lượng CO2 và H2O
  (0,01+an)*44 - (0,005 + a/2 *(2n-1))*18 = 3,51 => n = 2,69
  Suy ra 2 muối là $ CH_3COONa ; C_2H_5COONa $.
  KhanhTHD likes this.
 20. Câu 20 HH X gồm HCHO 0.15 mol và andehit Y. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 0.55 mol khí $CO_{2}$ đktc và m g nước. Nếu cho X tác dụng với lượng dư dd $AgNO_{3}$ / $NH_{3}$ thu được tối đa 1.4mol Ag. m=
  A.9.9
  B.8.1
  C.5.4
  D.6.3
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page