Hỏi đáp: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Hỏi đáp: Sự điện li Hỏi đáp: Phản ứng , cân bằng hóa học Hỏi đáp: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Hỏi đáp: Nhóm halogen: F, Cl, Br, I Hỏi đáp: Oxi - Lưu huỳnh Hỏi đáp: Nitơ - Photpho Hỏi đáp: Cacbon - Silic Hỏi đáp: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Hỏi đáp: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Hỏi đáp: Đại cương hoá học hữu cơ Hỏi đáp: Hidrocacbon Hỏi đáp: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hỏi đáp: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Hỏi đáp: Este - Lipit Hỏi đáp: Amin, Aminoaxit, Protein Hỏi đáp: Cacbohiđrat Hỏi đáp: Polime, Vật liệu polime

Luyện thi: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Luyện thi: Sự điện li Luyện thi: Phản ứng , cân bằng hóa học Luyện thi: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Luyện thi: Các nguyên tố phi kim và hợp chất: F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si Luyện thi: Nitơ - Photpho Luyện thi: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Luyện thi: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Luyện thi: Tổng hợp hoá học vô cơ Luyện thi: Đại cương hoá học hữu cơ và Hidrocacbon Luyện thi: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Luyện thi: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Luyện thi: Este - Lipit Luyện thi: Amin, Aminoaxit, Protein Luyện thi: Cacbohiđrat Luyện thi: Polime, Vật liệu polime Luyện thi: Tổng hợp hóa học hữu cơ

-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Guest THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

[25-11]Mỗi ngày 10 bài hóa LTĐH

Discussion in 'Mỗi ngày 10 bài Hóa' started by thpt_hda, Nov 24, 2012.

Thread Status:
Not open for further replies.
 1. thpt_hda

  thpt_hda $\heartsuit\boxed95$

  Câu 1.Hiđro hóa hoàn toàn strirenp-xilen được 2 chất tương ứng là X và Y.Cho X, Y tác dụng với $Cl_2$ trong điều kiện thích hợp được tương ứng m, n dẫn xuất monoclo.Gía trị của m,n lần lượt là
  A.6-2
  B.5-2
  C.2-1
  D.6-3

  Câu 2.:Đipeptit X ,pentapeptit Y đều mạch hở và cùng được tạo ra từ 1 aminoaxit no mạch hở trong phân tử có 1 nhóm $NH_2$ và 1 nhóm −$COOH$.Cho 16 gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư,làm khô cản thận dung dịch thu được 25,1 gam chất rắn.Vậy khi đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol Y thì cần ít nhất bao nhiêu mol $O_2$ nếu sản phẩm cháy chỉ gồm $CO_2$, $H_2O$, $N_2$
  A:3,75mol
  B:3,25mol
  C:4,00mol
  D:3,65mol

  Câu 3.Tính bán kính gần đúng của Au ở $20^{o}$ C biết ở nhiệt độ đó khối lượng riêng của Au là 19,32g/cm3 với giả thiết các nguyên tử Au là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể còn lại là khe rỗng giữa các quả cầu.Cho klg riêng của nguyên tử Au là 196,97 dvC
  A.2,44.10-7 cm
  B.1,5.10-8 cm
  C.1,44.10-8 cm
  1,45.10-7 cm

  Câu 4.Trong các dung dịch sau: $NaOH$, $HCl$, $NaCl$, $KNO_3$, $CuSO_4$, $FeCl_3$, $H_{2}SO_{4}$, $Hg(NO_{3})_{2}$. Chất tan không thay đổi sau điện phân
  A.5 dung dịch
  B.4
  C.3
  D.2

  Câu 5.Hỗn hợp X gồm metanol, etanol, propan-1-ol, $H_2O$. Cho m gam X tác dụng với Na dư thu được 15,68 lít khí $H_2$.Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn X thu được V lít khí $CO_2$, 46,8 gam $H_2O$.Gía trị m và V tương ứng là
  A.19,6 và 26,88
  B.42 và 26,88
  C.42 và 41,50
  D.61,2 và 26,88

  Câu 6: Cho 6 gam kẽm hạt vào cốc đựng dung dịch $H_{2}SO_{4}$ 2M ở nhiệt độ thường. Biến đổi không làm thay đổi tốc độ phản ứng
  A.tăng thể tích dung dịch $H_{2}SO{4}$ 2M lên 2 lần
  B. thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột
  C. thay dung dịch $H_{2}SO_{4}$ 2M bằng dung dịch 1M
  D.tăng nhiệt độ lên đến 5000C

  Câu 7.Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X (ở đkt) gồm: $CH_4$ và hidrocacbon Y ($C_xH_{2x}$), trong đó $CH_4$ chiếm dưới 50% về thể tích, sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào 350ml dd $Ba(OH)_2$ 0,2M thu được 9,85 gam kết tủa. Số CTCT có thể có của Y là?
  A. 1
  B. 3
  C. 4
  D. 6

  Câu 8.Hòa tan 54,44 gam hỗn hợp X gồm $PCl_3$ và $PBr_3$ vào nước được dung dịch Y. Để trung hòa hoàn toàn dung dịch Y cần 500 ml dung dịch KOH 2,6M. Tỷ lệ % khối lượng của $PCl_3$ trong X là
  A. 8,08%.
  B. 26,96%.
  C. 30,31%.
  D. 12,125%.

  Câu9.Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và $FeS_2$ trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích $O_2$ và 80% thể tích $N_2$) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: $N_2$ = 84,77%; $SO_2$ = 10,6% còn lại là $O_2$. Thành phần % theo khối lượng của FeS trong X là
  A. 68,75%
  B. 42,3%
  C. 26,83%
  D. 59,46%

  Câu 10.X là hỗn hợp gồm Na, Ba, $Na_2O$, BaO. Hoà tan hoàn toàn 37.5g X trong nước dư thu được dd Y và Vl ở đktc. Để trung hoà vừa hết dd Y cần 0.35 mol $H_{2}SO_{4|}$ và thu được 46,6g kết tủa. Giá trị của V là
  A.2,24l
  B.3,36
  C.4,48
  D.Không xd được
 2. Share This Page

 3. tình hình là đã đưa bài ra thì phải làm cho xong mới post tiếp chứ không thì chẳng có tác dụng gì cả??
 4. Giải:
  CTTQ của đipeptit là $C_{2n}H_{4n}O_3N_2$ và của penta
  peptit là $C_{5n}H_{10n-3}O_6N_5$
  Ta biết" Cứ 1 đipeptit sẽ cộng 2 phân tử $HCl$ và 1 phân tử $H_2O$ để tạo thành sản phẩm muối" nên theo BTKL(hoặc TGKL) đều đc
  =>n$X$=(25,1-16): (36,5*2+18)=0,1 mol
  =>M($X$)=16:0,1=160
  =>28n+16*3+28=160
  =>n=3
  =>Y là $C_15H_27O_6N_5$
  từ đây viết ptpư cháy =>n$O_2$=3,75 mol--->đ/a A

  Giải:
  Thể tích mol nguyên tử $Au$=196,97:19,32*75:100: (6,023*10^23)=$1,27*10^{-23}$
  =>Bán kính (đc xđ =CT.V=$4/3\pi R^3$):1.44.$10^{-8}$
  $PCl_3 +3H_2O \to\ H_3PO_3+3 HCl$
  x...............................x........3x
  $PBr_3+3H_2O \to\ H_3PO_3 +3HBr$
  y..............................y..........3y
  (Cần nhớ là $H_3PO_3$ là axit 2 nấc)
  Ta có hệ:
  $\left\{\begin{matrix}137,5x+271y=54,44 \\ 5x+5y=1,3\end{matrix}\right.$
  =>x=0,12,y=0,14
  =>%$PCl_3$=0,12*137,5:54,44=30,31%
  =>C

  Giải:
  Gọi số mol khí ban đầu là x
  4FeS2 + 11O2 -> 2Fe2O3 + 8SO2
  a...........2.75a.......0.5a...........2a
  4FeS + 7O2 -> 2Fe2O3 + 4SO2
  b.........1.75b........0.5b..........b
  Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O
  0.5(a + b)..................0.5(a + b)
  Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 -> 2Fe(OH)3 + 3BaSO4
  0.5(a + b)............................ a + b.......1.5(a + b)
  2Fe(OH)3 -> Fe2O3 + 3H2O
  a + b..............0.5(a + b)
  Ta có:
  233.1.5(a + b) + 160.0.5 (a + b) = 12.885
  Số mol khí bị giảm đi là: 0.75a + 0.75b
  Số mol N2 ko đổi nên x.0.8 = (x - 0.75a - 0.75b). 0.8477
  Số mol SO2: 2a + b = (x - 0.75a - 0.75b). 0.106
  Giải hệ ta có: x = 0.4 mol, a = 0.01 mol, b = 0.02 mol
  m = 120a + 88b = 2.96 (g)

  =>%$FeS$=0,02*88:2,96=59,46%
  Tạm thời thế đã...chiều giải tiếp!!!
 5. hiensan

  hiensan Giáo Viên

  Gọi a, b là số mol FeS2 và <nobr>FeS[FONT=MathJax_Math][/FONT]</nobr>
  và x , 4x là số mol O2, N2 dùng
  4FeS2 + 11O2 -> 2Fe2O3 + 8SO2
  a...........2.75a.......................2a
  4FeS + 7O2 -> 2Fe2O3 + 4SO2

  b---------1.75b-------------------b
  Xét với 100 mol Y có : 4x mol N2, 2a+b mol SO2 và (x - 2,75a-1,75b) mol O2
  mol N2 = 4x = 84.77 ==> x = 21.1925
  mol SO2 = 2a + b = 10,6 (1)
  mol O2 dư = x - 2,75a-1,75b = 4,63 ==> 2,75a + 1,75b = 16,5625 (2)
  (1), (2) ==> a = 2,65 và b = 5,3
  ==> m = 88*5,3 + 120*2,65 = 466,4 + 318 = 784,4
  %mFeS = 466,4*100/784,4 = 59,46 ==> câu D
 6. Gemini72

  Gemini72 Cộng Tác Viên

  chọn nN2 = 80 ; nO2 = 20

  nFeS = x ; nFeS2 = y

  FeS - 7e -->Fe+3 + S+4 ; FeS2 - 11e -->Fe+3 + 2S+4

  O2 + 4e -->4O-2

  việc đơn giản còn lại chỉ cần bấm máy

  BTNT:

  $x+2y=\frac{80*10.6}{84.77}$

  $7x+11y=4*(20-\frac{80*(100-84.77-10.6)}{84.77})$

  $=>x=5;y=2.5 $

  $=>FeS=\frac{5*88}{5*88+2.5*120}=54.46%$
 7. nhatqny

  nhatqny Cộng Tác Viên

  Phương trình:
  $Na+H_2O \to\ NaOH+\dfrac{1}{2}H_2$
  x----------------x-------------0,5x
  $Ba+2H_2O \to\ Ba(OH)_2+H_2$
  y-----------------y---------y
  $Na_2O+H_2O \to\ 2NaOH$
  z-------------------2z
  $BaO+H_2O \to\ Ba(OH)_2$
  t------------------t
  $Ba^{2+}+SO_4^{2-} \to\ BaSO_4$
  0,2----------0,2--------------0,2
  Suy ra:$n_{NaOH}=0,3$mol
  Ta có hệ phương trình:
  $ \begin{cases}x+2z=0,3\\y+t=0,2\\23x+137y+62z+153t=37,5\end{cases} \to\ 16(0,5x+y)=2,4 \to\ 0,5x+y=0,15=n_{H_2}$
  CHỌN B
 8. thpt_hda

  thpt_hda $\heartsuit\boxed95$

  Đáp án ngày 25/11
  1.D
  2.A
  3.C
  4.C
  5.B
  6.A
  7.D
  8.C
  9.D
  10.B
 9. bkss

  bkss Thành viên

  Đóng góp cách khác
  Theo bài ra $nBa=0,2$=>$mBa=27,4g$=>$m{_O}+m{_Na}=10,1g$
  $H^{+}$ + $OH^{-}$-------->$H{_2}O$
  x------------ x
  $ 2H^{+}$ + $O$---------------->$H{_2}O$
  2x-----------x
  Bão toàn e: $x+2y=0,7$;$23x+16y=10,1$
  $=>x=0,3;y=0,2$
  $=>V$
 10. xapang

  xapang Member

  Cho mình hỏi nước td với Na dư khác gì td vs Na ko dư? :X
 11. thpt_hda

  thpt_hda $\heartsuit\boxed95$

  Gợi Ý
  bạn để ý nhé, khi đốt X{gồm cả $H_{2}O$} thì mol nước thu được cũng gồm cả $ H_{2}O trong X$
  $\begin{cases}n_{H_{2}O}=2,6\\n_{X}=1,4\end{cases} \to n_{ancol}=2,6-1,4$
  Bạn tự làm ra kết quả nhé
 12. hungcama1

  hungcama1 New Member

  Cách khác
  ta coi hỗn hợp đầu tạo ra từ cho Na,Ba + O2 ,sau đó cho vào nước thu được dd gồm Na+,Ba2+,OH-, ta có nOH-=0,7,nBa2+=0,2 suy ra nNa+ =0,3 bảo toàn e ta có : nNa+ +2nBa2+=4nO2 +2.nH2 (bảo toàn khối lương có ngay nO2) suy ra nH2=0,15

  ${ \to \boxed{B} }$


Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page