Hỏi đáp: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Hỏi đáp: Sự điện li Hỏi đáp: Phản ứng , cân bằng hóa học Hỏi đáp: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Hỏi đáp: Nhóm halogen: F, Cl, Br, I Hỏi đáp: Oxi - Lưu huỳnh Hỏi đáp: Nitơ - Photpho Hỏi đáp: Cacbon - Silic Hỏi đáp: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Hỏi đáp: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Hỏi đáp: Đại cương hoá học hữu cơ Hỏi đáp: Hidrocacbon Hỏi đáp: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Hỏi đáp: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Hỏi đáp: Este - Lipit Hỏi đáp: Amin, Aminoaxit, Protein Hỏi đáp: Cacbohiđrat Hỏi đáp: Polime, Vật liệu polime

Luyện thi: CT nguyên tử - Bảng TH - Liên kết HH Luyện thi: Sự điện li Luyện thi: Phản ứng , cân bằng hóa học Luyện thi: Đại cương về kim loại: Điện phân, điều chế... Luyện thi: Các nguyên tố phi kim và hợp chất: F, Cl, Br, I, O, S, N, P, C, Si Luyện thi: Nitơ - Photpho Luyện thi: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm Luyện thi: Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc Luyện thi: Tổng hợp hoá học vô cơ Luyện thi: Đại cương hoá học hữu cơ và Hidrocacbon Luyện thi: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol Luyện thi: Anđehit, Xeton, Axit cacboxylic Luyện thi: Este - Lipit Luyện thi: Amin, Aminoaxit, Protein Luyện thi: Cacbohiđrat Luyện thi: Polime, Vật liệu polime Luyện thi: Tổng hợp hóa học hữu cơ

-Diễn đàn Sinh học Việt Nam- -Diễn đàn Vật lí phổ thông- -Test Online-
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ BỎ QUA QUẢNG CÁO NÀY!
 1. Guest THÂN MẾN!
  Diễn đàn hoan nghênh bạn đóng góp bài cho cộng đồng, có thể là chia sẻ một bài viết, cũng có thể là một kinh nghiệm hoặc một bài tập. Hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng lớn mạnh!

Mấy bài tích số tan hay ^^

Discussion in 'Hóa đại cương' started by lonely_stone168, Jan 16, 2010.

 1. 1/ tính độ tan $ Mn_S $ trong nước, biết $T MnS = 10^{-11}$ . CHo K của$ H_2S$ là 1$0^{-7} ; 10^{-13} $
  2/ Tính độ tan AgCl có $ T = 10^{-10} $ trong dung dịch clorur 1M. Gỉả sử trong dd có chứa đủ acid bỏ qua sự tao phức giữa ion Ag+ và OH-. Hằng số bền tạo phức giữa Ag+ và Cl- lần lượt là $ 10^{3,04}, 10^2, 1, 10^{0,26}$
 2. Share This Page

 3. chemist2408

  chemist2408 Guest

  Ðề: Mấy bài tích số tan hay ^^

  Bài 1 : thực sự khó.
  Bài 2 : khi tạo ra kết tủa AgCl, nếu dùng $ Cl^- $ đậm đặc thì kết tủa bị hoà tan, tạo ra $ AgCl^* $, $AgCl_2 ^-$...
 4. Khánh

  Khánh Cựu QTV

  Ðề: Mấy bài tích số tan hay ^^

  hehe bài 1 có chỗ rất quái là nếu như bt thì nó phải cho pH thôi thì nó bảo là H2O nên cho nó pH=7 ( lượng S^2- tạo thành không đáng kể thay đổi pH)
  ta có $MnS = Mn^2+ + S^2-$
  gọi độ tan là S thì $S= [ S^2-]$
  ta thiết lập 2 Cb
  $S^{2-} +H2O = HS- +OH- $ đặt đây là K1( tự tính )
  $S^{2-} + 2H2O = H2S + 2OH-$ đặt đây là K2( tự tính)
  ta có
  $S= [ S^2-] + [ HS-] + [H2S]$
  $= [ S^2-] .( 1+ K1/OH- +K2/(OH-)^2 ) $
  thay $[OH-] =10^-7 $vào và đặt cả cái cụm kia là a thì
  $ S= [ S^2-] .a$ suy ra$ [ S^2-] = S/a$
  dựa vào tích tan tính thì theo đó
  vậy $T = [Mn^2+][ S^2-]=S^2/a$
 5. quanthanh

  quanthanh Guest

  Ðề: Mấy bài tích số tan hay ^^

  Có 1 bài cũng hay,làm xong sẽ cơ bản áp dụng được độ tan, cung cấp cho mọi người:

  Độ tan của $PbI_2$ ở 18 độ C là $1,5 .10^{-3} mol/l.$
  a. Tính nồng độ mol/l của $Pb^{2+}$ và $I^-$ trong dung dịch bão hoà $PbI_2$ ở nhiệt độ trên.
  b. Tính tích số tan của $PbI_2$ ở nhiệt độ trên.
  c. Muốn độ tan của $PbI_2$ giảm 15 lần thì phải thêm bao nhiêu mol $KI $vào 1 lit dd bão hoà $PbI_2$?
  d. Tính độ tan của $PbI_2$ trong dd KI 0,1M.
 6. chemist2408

  chemist2408 Guest

  Ðề: Mấy bài tích số tan hay ^^

  Bài 1 :
  Cách 1 : $\[MnS + H_2 O <=> Mn^{2 + } + HS^ - + OH^ - \]$ (1)
  Nồng độ $H^+$ của dung dịch < $10^{-7}$ nhưng không lớn hơn $10^{-13}$. Vì nếu $[H+]$ = $10^{-13}$ thì $[OH^-]$ = $10^{-1}$ M tức tương đương một dd baz mạnh có nồng độ 0,1M mà MnS không thể tan đến giá trị $[OH^-]$ = 0,1M theo cân bằng trên.
  Giả sử : $10^{-7} < [H^+] < 10^{-13$} hay 7 > pH > 13
  Gọi [S’] là tổng nồng độ các dạng có chứa , ta có :
  $[S’] = [S^{2-}] + [HS^-] + [H_2 S]$ (a)
  với : $\[[HS^ - ] = \frac{{[H^ + ][S^{2 - } ]}}{{Ka_2 }}\]$
  $\[[H_2 S] = \frac{{[H^ + ]^2 [S^{2 - } ]}}{{Ka_1 .Ka_2 }}\]$
  thay vào biểu thức trên, đặt $[S^{2-}] $làm thừa số chung và đặt $\[\frac{1}{{\alpha _{S(H)} }} = \frac{{[S']}}{{[S^{2 - } ]}}\]$
  ta có : $\[\frac{1}{{\alpha _{S(H)} }} = 1 + \frac{{[H^ + ]}}{{Ka_2 }} + \frac{{[H^ + ]^2 }}{{Ka_1 .Ka_2 }}(1')\]$
  bỏ qua số hạng thứ 3 vì số hạng này ứng với nồng độ $H_2 S$ mà theo giả thiết trên thì $[H_2 S]$ sẽ rất nhỏ.
  Do đó,$ \frac{1}{{\alpha _{S(H)} }} = 10^{13} [H^ + ]{\rm{ }}\$
  Theo (1) thì $[OH^-] = [Mn^{2+}] = S$
  $\[[H^ + ] = \frac{{10^{ - 14} }}{{[OH^ - ]}} = \frac{{10^{ - 14}}}{S}{\rm{ (c)}}\]$
  Chú thích tích số tan điều kiện (để đơn giản, không ghi điện tích các ion) :
  Kết tủa $A_m X_n $khi hòa tan sẽ cho A và X, A là cation do đó dễ kết hợp với $OH^-$, X là anion nên dễ kết hợp $H^+$. Các phản ứng A kết hợp $OH^-$, X kết hợp $H^+$ được xem là các phản ứng phụ. Vì vậy, trong dung dịch có sự điều chỉnh pH sẽ dẫn đến sự thay đổi độ tan của kết tủa. Tương tự như (a), ta thiết lập biểu thức [A’] và [X’] với [A’] là tổng nồng độ các dạng chứa A, [X’] là tổng nồng độ các dạng chứa X.

  $[A'] = [A] + [AOH] + ... + [A(OH)_n ] = \frac{{[A]}}{{\alpha _{A(OH)} }}\$

  $[X'] = [X] + [HX] + ... + [H_m X] = \frac{{[X]}}{{\alpha _{X(H)} }}
  \$

  $T = [A]^m .[X]^n = [A']^m .[X']^n .\alpha _{A(OH)}^m .\alpha _{A(H)}^n
  \$
  Gọi T’ là tích số tan điều kiện
  $\[\to T' = \frac{T}{{\alpha _{A(OH)}^m .\alpha _{X(H)}^n }}\]$ (d)
  Khi trong MT acid hoặc baz, một trong hai số hạng α = 1.
  Từ (b), (c), (d) $\to T' = \frac{T}{{\alpha _{S(H)} }} = S^2 \$ $, S = 10^{-4}$ mol/lit

  Cách 2 :
  $(a) \to K = \frac{{T.K_{H_2 O} }}{{Ka_2 }}\$

  $[HS^ - ] = [OH^ - ] = [Mn^{2 + } ] = S\$

  $ \to S^3 = \frac{{10^{ - 11} .10^{ - 14} }}{{10^{ - 13} }} = 10^{ - 12} \$

  $\to S = 10^{ - 4} mol/lit\$

  Chú ý : tuy cách 2 rất ngắn so với cách 1 nhưng cách 1 luôn là phương pháp giải trọn vẹn và thích hợp nhất cho hầu hết các bài toán mà trong đó có các phản ứng phụ liên quan đến sự thay đổi pH. Các dạng thường gặp là : cân bằng phức chất, cân bằng kết tủa, cân bằng ion trong dung dịch. Nhất là việc sử dụng biểu thức (a) và (1’)
 7. kuteboy

  kuteboy New Member

  Ðề: Mấy bài tích số tan hay ^^

  Có 1 bài về độ tan cần thỉnh giáo mọi người ^^

  Attached Files:

 8. Khánh

  Khánh Cựu QTV

  Ðề: Mấy bài tích số tan hay ^^

  đấy đấy cái bài 1 của anh đưa ra đấy. cách làm giống y hệt cái bài em làm trên kia ma chỉ khác mỗi pH=5 . Mấy bài nay nó thường cho pH luôn mà . Cái bài của Thành ấy nó lại không cho pH nên mới hâm . Anh Toàn thử thay cái của em vào xem nó ra bằng bao nhiêu
 9. Ðề: Mấy bài tích số tan hay ^^

  Em ko hiểu chỗ (b) , (c),(d) suy ra $T' = \frac{T}{{\alpha _{S(H)} }}$ như thế nào ? Anh chỉ em với #-o
 10. chemist2408

  chemist2408 Guest

  Ðề: Mấy bài tích số tan hay ^^

  Em xem cách thiết lập để được (d).
 11. manh_chi2000

  manh_chi2000 Guest

  Ðề: Mấy bài tích số tan hay ^^

  mọi người giúp cho em bài toán này với Biết rằng tích số tan của Cu(OH)2 và Cu(OH) lần lượt là 4.8x10-20 và 2x10-15 ở 250C. Hãy tính fi0[Cu2+/Cu+] khi có mặt OH- (giả sử dư nhưng chưa đủ đề tạo phức với ion đồng). Biết fi0[Cu2+/Cu+] khi không có mặt ion lạ là +0.16.
 12. Ðề: Mấy bài tích số tan hay ^^

  Em nghĩ cái E người ta bắt tính là thế điều kiện . Có đúng không ạ ?
  Nếu đúng là như thế thì E ( tính )$ = 0,16 + 0,0592\lg \frac{{4,{{8.10}^{ - 20}}}}{{{{2.10}^{ - 15}}.{K_{\rm{w}}}}} - 0,0592pH\$
 13. dragonvina

  dragonvina New Member

  không kể sự tạo phức hidroxo sao bạn

Share This Page